ඩොලරය
අද එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 300.51 ක් වන අතර විකුණුම් මිල රුපියල් 319.66 ක් බව ශ්‍ර්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *