පරිසර දිනය

ජගත් පරිසර දිනය අදට (05) යෙදී තිබෙනවා

“ප්ලාස්ටික් දූෂණය පිටුදකිමු” යන්න මෙවර ජගත් පරිසර දිනයේ තේමාව වී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කළේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *