රුපියල

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද ගැනුම් මිල රු.287.87 ක් ලෙසින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *