මෙරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතය පහළට

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

මේ වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතය පහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහ බැංකුව වාර්තාවන්ට අනුව පසුගිය 2022 වසර අවසන් වන විට මෙරට මුළු සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් සංඛ්‍යාව දහනම ලක්ෂ පනස් දෙදහස් නමසිය අනූ එකක්.

එය මේ මේ වසරේ මාර්තු මාසය අවසන් වන විට 19 ලක්ෂ තිස් නවදහස් 541 දක්වා අඩුවී තිබෙනවා.

එමෙන්ම 2022 වසර අවසන් වන විට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් වෙනුවෙන් නොපියවූ ශ්‍රේෂය සටහන් වූයේ, රුපියල් මිලියන එක් ලක්ෂ 43,098ක් ලෙසයි.

එම ශ්‍රේෂය ද මේ වසරේ මාර්තු මාසය වන විට රුපියල් මිලියන එක් ලක්ෂ 40,509ක් ලෙස අඩුවී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *