කතරගම ප්‍රදේශයේ සුළු භූ චලනයක්

කතරගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සුළු භූ චලනයක් ඇති වී තිබෙනවා.
එය රිච්ටර් පරිමාණයේ 2.1 ක සුළු භූ චලනයක් බවයි වාර්තා වන්නේ.
භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සඳහන් කළේ මෙය සුළු භූ චලන තත්ත්වයක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *