ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිපළ නිකුත් වෙයි

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

2022 වර්ෂයට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *