මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකා චාල්ස් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනපතිට යවයි

පී.එස්.එම්.චාල්ස් කොමිසමේ

මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකා පී.එස්.එම්.චාල්ස් කොමිසමේ රාජකාරිවලින් ඉල්ලා අස් වී ඇති බවට ආරංචිමාර්ග සදහන් කරනවා.

ඇයගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයාට ලැබී ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *