මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

parliment

Members of the Sri Lankan parliament gather in the assembly hall in Colombo on November 14, 2018, as a majorty voted to pass a motion of no-confidence in the controversially appointed government of Mahinda Rajapakse. - Speaker Karu Jayasuriya ruled November 14 that a majority of the 225-member assembly supported the motion against Rajapakse who was made prime minister on October 26 in place of Ranil Wickremesinghe. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 61කින් අද  පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වුණා.

මෙම පනතට පක්ෂව ඡන්ද 97ක් හිමි වූ අතර ඊට විපක්ෂව ලැබු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *