රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට

parliment

Members of the Sri Lankan parliament gather in the assembly hall in Colombo on November 14, 2018, as a majorty voted to pass a motion of no-confidence in the controversially appointed government of Mahinda Rajapakse. - Speaker Karu Jayasuriya ruled November 14 that a majority of the 225-member assembly supported the motion against Rajapakse who was made prime minister on October 26 in place of Ranil Wickremesinghe. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)

අද  පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පැමිණ තිබෙනවා.

මෙම පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අද පෙරවරු 09.30 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *