දේශීය අදායම් පනත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට්ටුවට

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත (සංශෝධන) ගැසට් කර තිබෙනවා.

මුදල් හා ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයාගේ නියමය පරිදි එම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කර ඇති බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *