රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

Driving-Licenses

රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළ දමමින් ඊයේ (10) ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ එක් වාහන පන්තියක් සඳහා සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තුව රුපියල් 2,500ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇති අතර එක්දින සේවා ගාස්තුව දැක්වෙන්නේ රුපියල් 3,500ක් ලෙස යි.

එමෙන්ම එකවර පන්ති දෙකක් සඳහා සාමාන්‍ය සේවය යටතේ රියදුරු බලපත්‍ර ගැනීමේ ගාස්තුව ද රුපියල් 3,000 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එය එක්දින සේවය සඳහා රුපියල් 4,000ක් ලෙස සංශේධනය කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව එකවර පන්ති තුනක් හෝ කිහිපයක් සඳහා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගන්නේ නම් එම ගාස්තුව ද 3,500ක් දක්වා ඉහල දමා ඇති අතර එක්දින සේවා සඳහා එම රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ නම් ඊට අදාළව අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 4,500ක් ලෙස ඉහළ යනවා.

පවත්නා රියදුරු බලපත්‍රයට අලුත් වාහන පන්ති එක්කරන්නේ නම්, එක් පන්තියක් සඳහා එක්දින සේවය ලබා ගැනීමේ ගාස්තුව රුපියල් 3,500ක් ලෙස සංශේධනය කර ඇති අතර සාමාන්‍ය සේවා සඳහා එම ගාස්තුව රුපියල් 2,500ක්.

එක්දින සේවය හරහා එකවර පන්ති 2ක් සඳහා පවත්නා රියදුරු බලපත්‍රට නව පන්ති එක්කර සේවය ලබා ගැනීමේ ගාස්තුවද රුපියල් 4,000 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

රියදුරු බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම හෝ එහි වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම එක් කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා එක් දිනක දී එම සේවාව ලබා ගන්නේ නම් අයකරන ගාස්තු ද ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එම ගාස්තුව රුපියල් 4,000ක්.

මීට අමතරව රියදුරු බලපත්‍රයක් අස්ථානගතවීම හේතුවෙන් පවත්නා වලංගු කාලය සඳහා එහි අනු පිටපතක් නිකුත් කිරිමේ එක්දින සේවා ගාස්තුද රුපියල් 9,000 දක්වා ඉහළ දැමීමට යි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

එහි සමාන්‍ය සේවා ගාස්තුව ද රුපියල් 7,800 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ වෙබ් අඩවිය පිවිසීමෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *