9 වැනි විධායක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (06) පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදු කිරීම සඳහා යි.

ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණය ඇතුළු වෙනත් ආර්ථික කාරන පිළිබඳ ජනපතිවරයා මෙහි දී අදහස් දැක්වුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *