රැජිණගේ දේහය ඉදිරිපිටදී ආරක්ෂකයෙකු ඇද වැටේ

02 වන එළිසබෙත් රැජිණගේ දේහය ඉදිරිපිටදී ආරක්ෂකයෙකු ඇද වැටී තිබෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *