විරෝධතාකරුවන් ජනපති මන්දිරය අතහරියි

ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුලු වී සිටි විරෝධතාකරුවන් නිල වශයෙන් එය අත්හැර ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *